Quận 11

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, 11 Quận 11 0839561247
2 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, F. 14, 11 Quận 11 0838658413
giamcaneva