Long Biên

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Vân Khánh Số 81B Đức Giang Long Biên
giamcaneva